Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky (ďalej OP) platia pre nákup v internetovom obchode www.babyvillage.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník). Tieto OP tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Prevádzkovateľ:
B&B Village s.r.o., Cez ohrady 740/38, 91105 Trenčín, IČO: 56 084 633, IČ DPH: SK2122180335, zapísaná v OR OS Banská Bystrica,oddiel: Sro, vložka č. 48579/S
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že s OP súhlasí a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

Objednávka tovaru

Všetky objednávky vytvorené na stránkach www.babyvillage.sk sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito OP.
Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.

Platobné podmienky

Kupujúci za objednaný tovar zaplatí spôsobom, akým si vyberie pri objednávacom formulári. Má možnosť platiť

  • dobierkou (tovar vyplatí na pošte alebo kuriérovi)  
  • prevodom, kedy mu prídu všetky potrebné údaje pre uskutočnenie platby na mail spolu so súpisom objednaného tovaru
  • platobnou kartou prostredníctvom služby cardPay

Dodacie podmienky


Tovar je možné distribuovať poštou, kuriérom alebo si ho môže kupujúci vyzdvihnúť osobne (podľa preferencie kupujúceho).
Platbu za tovar môže kupujúci realizovať prevodom na účet predávajúceho, kartou, dobierkou alebo v hotovosti
Tovar, ktorý je skladom: V prípade platby za tovar na dobierku je tovar odoslaný hneď po dokončení objednávky. V prípade platby za tovar prevodom na účet alebo kartou predávajúceho je tovar odoslaný po pripísaní platby na účet. 
Tovar, ktorý nie je skladom (na objednávku): Tovar, ktorý nie je skladom bude distribuovaný do 10 až 15 pracovných dní, v prípade špeciálneho tovaru dodanie do 30-tich dní.
V prípade, že zo strany predávajúceho nie je možné tieto termíny distribuovania dodržať, bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho a dohodne sa s ním na ďalšom postupe, prípadne na zrušení objednávky.
O vybavení Vašej objednávky budete informovaní mailom, príp. telefonicky. 


Cena dodania:


Doprava v rámci Slovenska:

 Doprava do ČR, Rakúska, Poľska a Maďarska:

Doprava do ostatných krajín:


 
Kupujúci je povinný pred potvrdením prevzatia tovaru od vybraného prepravcu skontrolovať, či zásielka nenesie známky poškodenia spôsobeného pri preprave. V prípade poškodenia je povinný skontrolovať stav tovaru v zásielke a o poškodení tovaru behom prepravy je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti prepravcu. Kupujúci je povinný o poškodení tovaru bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia/neprevzatia tovaru informovať predávajúceho.


Storno objednávky


Ak vykonáte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom, prípadne telefonicky.  Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.


Reklamačný poriadok


Záruka na spotrebný tovar je 24 mesiacov a riadi sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ak je na tovare, jeho obale, alebo návode k nemu vyznačená v súlade s ďalšími právnymi predpismi lehota na použitie tovaru, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ak doklad chýba, prosíme, informuje nás čo najskôr telefonicky alebo e-mailom. 
Reklamovaný tovar zašlite spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady na adresu: B&B Village s.r.o., Cez ohrady 740/38, 91105 Trenčín. Reklamovaný tovar nám neposielajte na dobierku. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 14 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia. Reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) a zašleme späť na naše náklady alebo Vám vrátime peniaze vo výške, ktorá bola uhradená za reklamovaný tovar. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na opotrebený tovar spôsobené jeho obvyklým užívaním, na vady vzniknuté neodbornou manipuláciou alebo uskladnením. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté užívaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, zanedbanou údržbou alebo užívaním výrobku k inému účelu, ako ku ktorému je určený.


Alternatívne riešenie sporov


Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na babyvillage@babyvillage.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Vrátenie tovaru 


Ak kupujúci so zakúpeným tovarom z tohto obchodu nie je spokojný, je oprávnený tento tovar vrátiť, najneskôr do 7 pracovných dní od jeho doručenia. Tovar bude predávajúcemu po predchádzajúcej dohode s kupujúcim a po doručení tohto tovaru na vlastné náklady kupujúceho prijatý na adresu obchodu.
Tovar musí byť vrátený nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.), neužívaný, v pôvodnom nepoškodenom obale, s dokladom o kúpe a záručným listom, ak bol záručný list vydaný. Tovar treba zaslať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Po vrátení tovaru bude kupujúcemu zaplatená suma vrátená najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia tovaru. Do zaplatenej ceny sa nezapočítava prepravné a dobierkovné hradené pri nákupe tovaru.
O úmysle vrátiť tovar bude kupujúci informovať predávajúceho telefonicky alebo na email babyvillage@babyvillage.sk.


Záverečné ustanovenia


Predávajúci vyhlasuje, že si je vedomý, že osobné údaje kupujúceho, ktoré získa pri plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy podliehajú ochrane v zmysle zákona  č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a preto sa s takto získanými údajmi zaväzuje nakladať v súlade s citovaným zákonom, najmä tieto nesmie zneužívať a je povinný o nich nad rámec plnenia povinností podľa tejto zmluvy zachovávať mlčanlivosť.
Informácie, ktoré kupujúci poskytne prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu OP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto OP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
OP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 4. 2024